Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αγαπητές-οί,
Εχθές το μεσημέρι κατέθεσα ως φαρμακοποιός Μήνυση Κατά Παντός Υπευθύνου, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής μου, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο της οικονομικής βιωσιμότητας του Φαρμακείου μου, της οικογένειάς μου που ζει από αυτό, και εμού του ιδίου, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ασθενών μου,
και του αδικήματος του εκ τρίτων (πχ. Ασφ. Ταμεία) και μέσω αιφνίδιας έξωθεν μεταβολής συνθηκών σε βάρος του Φαρμακείου μου, αδυναμία ομαλής τροφοδοσίας του πληθυσμού με φάρμακα, και της επίσης εξ υπαιτιότητας τρίτων (ανωτέρα βία) παρεμπόδισή μου να λειτουργώ επαρκώς παρά το ότι έχω όλη την καλή διάθεση να το πράξω.
Η Μήνυση θα ενσωματωθεί στα στοιχεία της έρευνας που ήδη διεξάγεται από αρμόδιους Εισαγγελείς για το θέμα των φαρμάκων.
Η Μήνυση συνεγράφη σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία του Συλλόγου μου και σε γνώση και απόλυτη συμφωνία του προέδρου μου κου. Λουράντου Κων/νου.
Σας την επισυνάπτω και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε.
Γιάννης Δαγρές – Φαρμακοποιός
Μέλος Δ.Σ.
Φ.Σ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.


ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Ονομάζομαι Δαγρές Γιάννης, είμαι φαρμακοποιός και διατηρώ Φαρμακείο επί της οδού Ιπποκράτους 143, Αθήνα, με την επωνυμία “Συστεγασμένα Φαρμακεία Δαγρές Γιάννης – Ταυροπούλου Όλγα Ο.Ε.”.
Σήμερα Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, και περί ώρα 11:00 πρωινή,  ήρθαν στο Φαρμακείο μου ασθενείς, κατά δήλωσή τους νεφροπαθείς και με ονόματα ****** και ****** όπως μου εδήλωσαν, αιτούμενοι την προμήθεια φαρμάκων τους μέσω συνταγής Ασφ. Ταμείου (συγκεκριμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Ασφ. Ταμείο, αλλά και άλλα Ασφ. Ταμεία, χρωστούν στο Φαρμακείο μου ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό:
α) Από οφειλές χρημάτων από εκτελεσθείσες από το Φαρμακείο μου ιατρικές συνταγές του 2011 (οφειλές των υπό ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασφ. Φορέων όπως πχ. ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ κλπ. για τις οποίες ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το Νόμο 3918/2011 (άρθρο 28 παρ. 1 & άρθρο 29 παρ. 1):
“ως καθολικός διάδοχος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαίωματα και υποχρεώσεις τους” και
“Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών”,
τις οποίες ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρανόμως και αντισυμβατικά αρνείται να εξοφλήσει,
β) Αποπληρωμή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του εξίσου πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού για συνταγές Μαρτίου 2012 εκπρόθεσμα του νόμιμου χρονικού διαστηματος και μάλιστα παρανόμως τμηματικά, κατά παράβαση της Συλλογικής Σύμβασης (αντισυμβατική συμπεφορά Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ισχύει από 15/12/2011 και έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.-Ν.Π.Δ.Δ.) και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η οποία στο άρθρο 16 ρητώς αναφέρει:
“Το ΤΑΜΕΙΟ έχει υποχρέωση να καταβάλει στο Φαρμακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εξόφληση των λογαριασμών από το Ταμείο θα γίνεται εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών από της παραλαβής των λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του . 3965/2011 όπως ισχύουν”.
γ) Όμοια σε βάρος του Φαρμακείου μου παράνομη και προσθετικώς με τα παραπάνω ζημιογόνα συμπεριφορά και άλλων Ασφ. Ταμείων που ανήκουν στον Συλλογικό Ασφ. Φορέα με την επωνυμία Εναίο Ταμεία Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) κλπ.
Η παραπάνω παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά από τρίτους (Ασφ. Φορείς, βλ. παραπάνω) έχει μεταβάλει σε βάρος του Φαρμακείου μου αιφνίδια τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί, και λόγω της ανωτέρας βίας που έχει προκαλέσει σε βάρος του Φαρμακείου μου με παρεμποδίζει (μου έχει αφαιρέσει τη χρηματική δυνατότητα) να προ-αγοράζω φάρμακα και να τα διατηρώ στο Φαρμακείο μου ώστε να τα έχω διαθέσιμα προς χορήγησης στους ασθενείς, όπως κατ΄ αρχήν επιβάλλεται εκ της κείμενης νομοθεσίας,      αλλά επίσης, επειδή η δυσχέρεια αυτή διογκώνεται ακόμα περισσότερο σε βάρος μου, καθώς εγώ αγοράζω φάρμακα με πολύ μικρή πίστωση ή σχεδόν τοις μετρητοίς κάποιες φορές από τους προμηθευτές μου (Φαρμακαποθήκες και Φαρμ. Εταιρείες), ενώ η αποζημίωση των συνταγών μου από τα Ασφ. Ταμεία (βλ. παραπάνω) κυμαίνεται από της πολύ μεγαλύτερης καθυστέρησης μέχρι σχεδόν της ανεπίσημης στάσης πληρωμής προς το Φαρμακείο μου (μέχρι αυτή τη στιγμή), συνεχίζω μεν να τροφοδοτώ κανονικά τους ασθενείς μου με φάρμακα, πλην όμως αδυνατώ να εκτελώ συνταγές Ασφ. Ταμείων (αποζήμωσή μου με δυσβάσταχτη πλέον για εμένα πίστωση) και έχω εξωθηθεί εκ της καταστάσεως να αναγκάζομαι πια να εξυπηρετώ μόνο με πληρωμή μου τοις μετρητοίς από τους ασθενείς, καθώς βρίσκομαι πια σε πλήρη και μόνιμη οινομική αδυναμία να προμηθευτώ τα αναγκαία φάρμακα (πράγμα το οποίο επιθυμώ) και να πιστώνω (εκτέλεση συνταγών) με χρήματα του Φαρμακείου μου και να ζημιώνομαι άλλο οικονομικά, αφού η συνθλιπτική οικονομικά αυτή κατάσταση με οδηγεί σταδιακά σε πτώχευση του Φαρμακείου μου εξ΄ υπαιτιότητας τρίτων (Ασφ. Ταμεία, βλ. παραπάνω), παρανόμως και αντισυμβατικώς.
Αυτή η κατάσταση, διογκούμενη ταυτόχρονα και από έτερες νοσηρές καταστάσεις στις οποίες εκτίθεται το Φαρμακείου εδώ και κάποιο καιρό (ελλείψεις φαρμάκων από τους προμηθευτές μου) είναι αφόρητη για εμένα και χρηματικώς με παρεμποδίζει αναπόδραστα να ασκήσω τα καθήκοντά μου με τον τρόπο που το έκανα στο παρελθόν, πριν μεταβληθούν σε βάρος μου οι συνθήκες λειτουργίας του Φαρμακείου εκ δυσμενούς σε βάρος του έξωθεν μεταβολής των συνθηκών, και συγκεκριμένα από υπαιτιότητα των Ασφ. Φορέων (βλ. παραπάνω), αλλά ταυτόχρονα απειλεί ακόμα και την ίδια την οικονομική επιβίωση του Φαρμακείου και της οικογενείας  μου συνολικά.
Μετά ταύτα επιθυμώ τη διερεύνηση της καταγγελίας μου και την ποινική δίωξη όλων των εμπλεκομένων προσώπων στη μη πληρωμή των οφειλών προς το Φαρμακείο μου και εν γένι την ανωμαλία που προκλήθηκε από υπαιτιότητά τους στη φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών μου.