Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Διαχείριση Αποθεμάτων Φαρμακείου

»Από σένα εξαρτάται. Τάχυνε την αστραπή
Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα και γδάρε το ίσαμε το πι»
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Μία σημαντική παράμετρος στην διοίκηση της επιχείρησής μας αποτελεί αποτελεί η διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων που ονομάζουμε ‘’Αποθέματα’’.  Έννοιες που θα μας απασχολήσουν στο παρόν κείμενο είναι η ανακύκλωση των αποθεμάτων ή κυκλοφοριακή ταχύτητα, κόστος stock, διαχείριση και ανακύκλωση του stock.
Τα αποθέματα, για όλες τις επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθορίζουν την οικονομική πορεία τους. Τόσο το ύψος των αποθεμάτων όσο και η χρονική διατήρησή τους,  αντανακλά την ικανότητα του Management να λειτουργεί αποδοτικά
Απόθεμα για την  Χρηματοοικονομική και την Λογιστική είναι το περιουσιακό στοιχείο
  • που κατέχει η επιχείρηση με σκοπό να το πουλήσει (ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της)
  • που βρίσκεται στη διαδικασία παραγωγής (με σκοπό την πώληση)
  • που είναι σε μορφή υλικού ή εφοδίων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από την παραγωγική διαδικασία.


Η επιχείρηση αλλά και ο εξωτερικός αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εντοπίσει την ικανότητα διαχείρισης των αποθεμάτων μέσω του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων καταγράφει τον ρυθμό ανανέωσης των αποθεμάτων, δηλαδή πόσες φορές αγοράστηκαν νέα αποθέματα τα οποία στην συνέχεια μεταποιήθηκαν, έγιναν προϊόντα και πουλήθηκαν. Ο δείκτης υπολογίζει τον αριθμό ανακυκλώσεων των αποθεμάτων, δηλαδή τις φορές σε καθαρό αριθμό.
Ο δείκτης υπολογίζεται από την διαίρεση του κόστους πωληθέντων της χρήσης δια του μέσου αποθέματος προϊόντων.
Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής Ταχύτητας αποθεμάτων/Αριθμοδείκτης = Ανακύκλωσης αποθεμάτων
Κόστος πωληθέντων
———————————————-
Μέσο απόθεμαΠολύ εύκολα μπορεί να ανατρέξει κανείς στο κόστος πωληθέντων, αλλά και στο μέσο απόθεμα
.
Κόστος πωληθέντων ονομάζεται το κόστος αγοράς των πωληθέντων και ισούται με το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσει τα εμπορεύματα της.
Το κόστος αγοράς αποτελείται από:
  1. Την τιμή αγοράς τοις μετρητοίς (+)
  2. Τα άμεσα ή ειδικά έξοδα αγορών (+)
  3. Τις εκπτώσεις αγορών (-)
  4. Τις επιστροφές αγορών (-)


Το μέσο κόστος αποθεμάτων υπολογίζεται αν προσθέσουμε τα αποθέματα αρχής (της παρούσας χρήσης) στα αποτελέσματα τέλους χρήσης (της ίδιας χρήσης) και τα διαιρέσουμε διά δύο (2)
Δηλαδή :

Μέσο απόθεμα χρήσης (για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής = ταχύτητας αποθεμάτων)
Απόθεμα αρχής (της χρήσης) + απόθεμα τέλους (της ίδιας χρήσης)
———————————————-
2

Το φαρμακείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υποχρεούται να τηρεί αποθήκη αλλά αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το νουμερο μπορούμε να ρωτήσουμε το λογιστή τι ποσοστό χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των αποθεμάτων έναρξης/λήξης (10%). Ως απόθεμα αρχής της χρήσης λαμβάνουμε το απόθεμα τέλους της προηγούμενης χρήσης.
Στην περίπτωση που θέλουμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των ημερών που παραμένει το απόθεμα στην επιχείρησή μας (Μέσος όρος παραμονής αποθεμάτων) δεν έχουμε παρά να διαιρέσουμε της ημέρες του έτους με τις φορές (ανακυκλώσεις) που κάνουν τα αποθέματα σε ένα έτος.

 Μέσος όρος παραμονής αποθεμάτων  =
365
———————————————-
Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, αποτυπώνει τον αριθμό των ανακυκλώσεων των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση μέσα σε μία χρήση.
Ο μέσος όρος παραμονής των αποθεμάτων αποτυπώνει τις ημέρες που παραμένουν τα αποθέματα στην επιχείρηση. Όσες λοιπόν περισσότερες φορές αγοράσει/πουλήσει η επιχείρηση δηλαδή αγοράσει εμπορεύματα και τα μετατρέψει σε προϊόντα τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση.
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων είναι χρήσιμο στοιχείο για μια επιχείρηση όταν:
  • συγκρίνεται με παλαιότερες τιμές του ιδίου δείκτη (διαχρονική σύγκριση)
  • συγκρίνεται με τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων άλλων εταιριών του ιδίου κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τονίζεται ότι δεν είναι σωστή η σύγκριση του δείκτη αυτού μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε  διαφορετικούς  κλάδους
Ο δείκτης αυτός μπορεί να δώσει στοιχεία για το σύνολο των εμπορευμάτων αλλά και για επιμέρους προϊόντα.
Εάν προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε και να μεταφράσουμε τα νέα δεδομένα που εισάγονται στην αγορά του φαρμακείου, όπως  η νέα διάταξη της υποκατάστασης θα μπορούσαμε να δούμε πολύ εύκολα πόσο θα αυξηθεί η ταχύτητα ανακύκλωσης και θα μειωθεί το μέσο απόθεμα σε τεμάχια αλλά και αξίες

φαρ1
φαρ2
φαρ3
φαρ4
φαρ5
φαρ6
Σ
ευρώ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ευρώ
αγορασθεντα τεμ
120,00
180,00
240,00
12,00
24,00
60,00
636,0
   13.059,12 €
636,0
   13.059,12 €
αποθεματα έναρξης
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
60,0
     1.231,99 €
10,0
         205,33 €
αποθέματα λήξης
3,00
0,00
10,00
9,00
3,00
3,00
28,0
         574,93 €
10,0
         205,33 €
μέσο απόθεμα
6,50
5,00
10,00
9,50
6,50
6,50
44,0
         903,46 €
10,0
         205,33 €
κυκλοφ. Ταχυτ αποθεματ
18,46
36,00
24,00
1,26
3,69
9,23
14,5
14,45
63,6
63,6
Αρ ημερών παραμ στο ραφι
4,88
2,50
3,75
71,25
24,38
9,75
25,3
25,25
5,74
5,74

Τα φάρμακα 1,2,3,4,5,6 είναι όλα φάρμακα της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας, τα τεμάχια αγοράς υποδηλώνουν την αλλαγή συνταγογραφικής συνήθειας που αυξάνει ή μειώνει την κίνηση των αγαθών αλλά μεταβάλει τα αποθέματα λήξης με αποτέλεσμα να μειώνει την ταχύτητα .
Παρατηρούμε πως διατηρώντας το ίδιο ποσοστό αποθέματος και μετά τη δυνατότητα αποκατάστασης η ταχύτητα σχεδόν 5πλασιάζεται τα συνολικά δεσμευμένα κεφάλαια σε αποθέματα πέφτουν στο ένα έκτο ενώ παρατηρείται και μείωση στα αποθέματα λήξης .
Αυτό το παιχνίδι μπορούμε να το προσαρμόσουμε στα δεδομένα του φαρμακείου μας.