Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Να είχαμε να λέγαμε ….αντί να κλαίγαμε!

Α.  Αναφορικά με τα φαρμακα και τη δόση απομένουν  2 δελτία τιμών και μία μείωση του ποσοστού κέρδους (το οποίο αποτελεί και την βαλβίδα ασφαλείας του συστήματος) τίποτα άλλο αναφορικά με πληρωμές, οι οποίες ισολογιστικά  θα αναφέρονται για εφέτος. Οπότε δεν υπάρχει και καμία υποχρέωση περαιτέρω εξόφλησης συνδεδεμένη με τη δόση.  
Β.  Αφού η συνταγή φτάσει αρχικά στα 31 και έπειτα στα στα 28 περίπου ευρώ, και μιας που η προσπάθεα είναι εστιασμένη στην διατηρηση αρνητικών δεικτών γύρω από τη φαρμακευτική δαπάνη, θεωρώ θα συνεχίσουν εστιαζόμενοι στην  μείωση του ρυθμού παραγωγής των συνταγών από πλευράς συνταγογράφων. Οπότε μέχρι το 2ο εξάμηνο ο αριθμός των 4.000.000 συνταγών θα πέσει  ισχυρά !!!
Γ. Παραθέτω παρακάτω πίνακες συνάρτησης εξόδων συνταγών με δυο λόγια πόσες συνταγές χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τα έξοδά μας. Το εγχείρημα είναι καθαρά θεωρητικό από τη στιγμή που και αυτές τις συνταγές τις πληρωνόμαστε στην πραγματικότητα πολύ αργότερα.

     
εξοδατζίροςΑρ Συντ 34Αρ συντ 31
  1.000,00 €  14.285,71 €      420       461
  1.200,00 €  17.142,86 €      504       553
  1.300,00 €  18.571,43 €       546       599
  1.400,00 €  20.000,00 €       588       645
  1.500,00 €  21.428,57 €       630       691
  1.600,00 €  22.857,14 €       672       737
  1.700,00 €  24.285,71 €       714       783
  1.800,00 €  25.714,29 €       756       829
  1.900,00 €  27.142,86 €       798       876
  2.000,00 €  28.571,43 €       840       922
  2.100,00 €  30.000,00 €       882       968
  2.200,00 €  31.428,57 €       924      1014
  2.300,00 €  32.857,14 €       966      1060
  2.400,00 €  34.285,71 €    1.008      1106
  2.500,00 €  35.714,29 €    1.050      1152
  2.600,00 €  37.142,86 €    1.092      1198
  2.700,00 €  38.571,43 €    1.134      1244

         Για να γίνει η μετατροπή αλλά και ορθότερη χρήση των στοιχείων θα πρεπει να ενταχθεί στον πίνακα και μια άλλη παράμετρος, που δεν είναι άλλη από τον μ.ο συμμετοχής που εισπράτουμε.  Αν δηλαδή είμαστε πχ  στο 20% :
εξοδα
τζίρος34
Αρ Συντ 34
Αρ συντ 28
Διαθέσιμα20
1.000,00 €
14.285,71 €
420
461
2.857,14 €
1.200,00 €
17.142,86 €
504
553
3.428,57 €
1.300,00 €
18.571,43 €
546
599
3.714,29 €
1.400,00 €
20.000,00 €
588
645
4.000,00 €
1.500,00 €
21.428,57 €
630
691
4.285,71 €
1.600,00 €
22.857,14 €
672
737
4.571,43 €
1.700,00 €
24.285,71 €
714
783
4.857,14 €
1.800,00 €
25.714,29 €
756
829
5.142,86 €
1.900,00 €
27.142,86 €
798
876
5.428,57 €
2.000,00 €
28.571,43 €
840
922
5.714,29 €
2.100,00 €
30.000,00 €
882
968
6.000,00 €
2.200,00 €
31.428,57 €
924
1014
6.285,71 €
2.300,00 €
32.857,14 €
966
1060
6.571,43 €
2.400,00 €
34.285,71 €
1.008
1106
6.857,14 €
2.500,00 €
35.714,29 €
1.050
1152
7.142,86 €
2.600,00 €
37.142,86 €
1.092
1198
7.428,57 €
2.700,00 €
38.571,43 €
1.134
1244
7.714,29 €

Διαθέσιμα λοιπόν είναι το σύνολο των συμμετοχών που εισπράτουμε και θα είναι και τα μόνα λεφτα που θα έχουμε στο χέρι . Ας τα συγκρίνουμε λοιπόν τώρα με τα έξοδα που είμαστε αναγκσμένοι να πληρώσουμε.


εξοδα
τζίρος34
Αρ Συντ 34
Αρ συντ 28
Διαθέσιμα20
χτ
πιστ 60
μετρητα
1.000,00 €
14.285,71 €
420
461
2.857,14 €
10.789,81 €
-   7.075,53 €
- 11.789,81 €
1.200,00 €
17.142,86 €
504
553
3.428,57 €
12.947,78 €
-   8.490,63 €
- 14.147,78 €
1.300,00 €
18.571,43 €
546
599
3.714,29 €
14.026,76 €
-   9.198,19 €
- 15.326,76 €
1.400,00 €
20.000,00 €
588
645
4.000,00 €
15.105,74 €
-   9.905,74 €
- 16.505,74 €
1.500,00 €
21.428,57 €
630
691
4.285,71 €
16.184,72 €
- 10.613,29 €
- 17.684,72 €
1.600,00 €
22.857,14 €
672
737
4.571,43 €
17.263,70 €
- 11.320,85 €
- 18.863,70 €
1.700,00 €
24.285,71 €
714
783
4.857,14 €
18.342,68 €
- 12.028,40 €
- 20.042,68 €
1.800,00 €
25.714,29 €
756
829
5.142,86 €
19.421,67 €
- 12.735,95 €
- 21.221,67 €
1.900,00 €
27.142,86 €
798
876
5.428,57 €
20.500,65 €
- 13.443,50 €
- 22.400,65 €
2.000,00 €
28.571,43 €
840
922
5.714,29 €
21.579,63 €
- 14.151,06 €
- 23.579,63 €
2.100,00 €
30.000,00 €
882
968
6.000,00 €
22.658,61 €
- 14.858,61 €
- 24.758,61 €
2.200,00 €
31.428,57 €
924
1014
6.285,71 €
23.737,59 €
- 15.566,16 €
- 25.937,59 €
2.300,00 €
32.857,14 €
966
1060
6.571,43 €
24.816,57 €
- 16.273,72 €
- 27.116,57 €
2.400,00 €
34.285,71 €
1.008
1106
6.857,14 €
25.895,55 €
- 16.981,27 €
- 28.295,55 €
2.500,00 €
35.714,29 €
1.050
1152
7.142,86 €
26.974,54 €
- 17.688,82 €
- 29.474,54 €
2.600,00 €
37.142,86 €
1.092
1198
7.428,57 €
28.053,52 €
- 18.396,37 €
- 30.653,52 €
2.700,00 €
38.571,43 €
1.134
1244
7.714,29 €
29.132,50 €
- 19.103,93 €
- 31.832,50 €
  
Εαν κάποιος έχει λάβει 60 ημέρες πίστωση 1η περίπτωση θα έχει να καταβάλει τις αγορές του ενός μήνα και έξοδα δυο μηνών ενώ στην άλλη στηλη παραθέτω την 2η περίπτωση όπου δεν υπάρχει καθόλου πίστωση. Όλα τα νούμερα είναι μείον διοτι και μάλιστα είναι πολύ ευκολο να υπολογίσει κανείς ότι με το πέρας των 90 ημερων γίνεται απαιτητός και ένας μήνας ακόμη. Τα συμπεράσματα όπως πάντα δικά σας.

 Το μυαλό μας λειτουργεί πρακτικά και σε αυτή την περίπτωση όταν δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά κοιτάζεις να μειώσεις τα έξοδα, τα οποία όμβως μετά από 2.5 έτη λιτότητας έχουν φτασει σε ανελαστικό επίπεδο. Η μείωση των εξόδων είναι επιβεβλημένη …

θυμίζω… ότι το κύριο έξοδο μιας επιχείρησης

είναι οι αγορές των εμπορευμάτων της !!!


Πανος Ζαρογουλίδης
Φαρμακοποιός ΜΒΑ