Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Προς ΚΜΕΣ - Βεβαιώσεις Παρακρατήσεων Rebate

    Αγαπητοί συνεργάτες

   Με βάση το Ν 3819/2011 καθιερώθηκε κλιμακούμενο ποσό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των κλάδων Υγείας των ΦΚΑ ως επιστροφή Rebate για κάθε μήνα. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του "αιτούμενου ποσού" ανά κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α (Άρθρο 34 παρ. 2). Με βάση τον ίδιο νόμο Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.
 

 "Αιτούμενο ποσό" ορίζεται το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα. (Άρθρο 34 παρ.1ε)      

  Με βάση την ΠΟΛ 1078/2012
Το Rebate μειώνει την φορολογητέα αξία γι' αυτό και πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο από τα φαρμακεία.Το ποσό του rebate, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.


   Κατά την έκδοση των σχετικών παρακρατήσεων προς τα φαρμακεία, δεν έχει υπολογισθεί ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης αξίας 6,5% επί του ποσού των βεβαιώσεων, με αποτέλεσμα την ισόποση  ζημίωση των φαρμακείων και την στρεβλή απεικόνιση των στοιχείων στα βιβλία το οποίο αποτελεί φορολογικό αδίκημα

   Παρακαλούμε όπως επανεκδόσετε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις συμπεριλαμβανομένου 6,5% ΦΠΑ για την ορθή απεικόνιση των φορολογικών στοιχείων μας.

   Με Τιμή 

  Πάνος Ζαρογουλίδης
  Φαρμακοποιός- ΜΒΑ
  Αντιπρόεδρος ΦΣ Πέλλας
  Εκπρόσωπος ΦΣ Πέλλας στον Π.Φ.Σ